Změny pro držitele VMP při kontrolách na vodě

Od 1.3.2023 platí novela zákona č. 114/1995 Sb. Ta upravuje postup v případě pozbytí znalostí nebo dovedností potřebných k výkonu funkce člena posádky plavidla a stanoví povinnost absolvovat přezkoušení těchto znalostí nebo dovedností. Uvedená novela zákona dále určuje podrobná pravidla pro případ změny zdravotního stavu člena posádky plavidla a stanoví povinnost podrobit se lékařské prohlídce na základě výzvy. Státní plavební správa o tom informuje ve výnosu č. 37/2022.

Za důvodné podezření nasvědčující pozbytí znalostí a dovedností lze požadovat tyto případy:

 1. Z výsledku odborného šetření nehody v plavebním provozu vyplyne, že příčinou nehody bylo
  • závažné pochybení svědčící o neznalosti základních pravidel plavebního provozu (příkladem lze uvést projetí úseku označeného signálními znaky „Zákaz proplutí“, neznalost plovoucích signálních znaků vymezujících prostor pro koupající se, kam mají plavidla zákaz vplutí),
  • zásadní pochybení při vedení plavidla nasvědčující neschopnost řádně plavidlo ovládat (např. nezvládnutí základních manévrů vyplutí, přistávání, potkávání plavidel v plavebním kanále, vytváření nebezpečného vlnobití a sání).
 2. Recidiva závažných protiprávních jednání spočívající v porušování základních pravidel plavebního provozu (opakované nerespektování plavebního značení, opakované vytváření nebezpečného vlnobití a sání, opakované vedení plavidla pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky).
 3. Podnět na přezkoušení znalostí a dovedností od zahraničního orgánu, který zadržel osvědčení Evropské unie o kvalifikaci člena posádky plavidla, odborníka na plavidle, nebo průkaz vůdce malého a rekreačního plavidla vydaného plavebním úřadem.

Za důvodné podezření nasvědčující změnu zdravotního stavu, která by mohla vést ke ztrátě nebo podmínění zdravotní způsobilosti lze považovat tyto případy:

 1. Výzva k podrobení se lékařské prohlídce ze strany provozovatele, nebo vůdce plavidla oznámená plavebnímu úřadu.
 2. Důvodné podezření na změnu zdravotního stavu vyplyne z výsledku odborného šetření nehody v plavebním provozu (příkladem lze uvést nevnímání zvukové signalizace jiného plavidla, podezření na potíže se zrakem, problémy s prostorovou orientací na vodní cestě, pohybové omezení znemožňující bezpečné ovládání a obsluhu plavidla atd.)
 3. Oznámení od osoby mimo plavidlo vykonávající činnosti spojené se zajištěním bezpečné plavby (obsluha plavební komory).
 4. Podnět od ostatních dozorových orgánů (Policie ČR, EU dozorových orgánů).